2020 Big 12 Finalist – Bryce Steiert

2020 Big 12 Finalist – Bryce Steiert