This week on Takedown TV, AWL I Draft Recap, Iowa Media Day, Rutgers Media Day, Chris Bono’s first dual at Wisconsin.

00:00 – AWL I Draft Recap
08:10 – Iowa Media Day
15:30 – Rutgers Media Day
18:00 – Chris Bono’s first dual at Wisconsin
21:50 – Jason Borrelli Preview’s Stanford’s Season